LA FUNDACIÓ OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 19/2014 DE 29 DE DESEMBRE DE TRANSPARÈNCA, ACCÉS A LA INFORMAIÓ PÚBLICA I BON GOVERN, PUBLICA LES SEVES DADES INSTITUCIONALS, ORGANITZATIVES, ECONÒMIQUES I PATRIMONIALS.

AMB AQUESTA FINALITAT, PUBLIQUEM LA MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS I LA MEMÒRIA ECONÒMICA DEGUDAMENT AUDITADA ON QUEDEN DETALLATS TOTS AQUESTS CONCEPTES AIXÍ COM L’EVOLUCIÓ ANUAL DE L’ENTITAT.

TOTS ELS DOCUMENTS SÓN D’ACCÉS PÚBLIC I PODEN SER DESCARREGATS TOT I QUE NO REPRODUITS JA SIGUI PARCIAL O TOTALMENT SENSE EL CONSENTIMENT PER ESCRIT DE LA FUNDACIÓ OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL – OBINSO.

 

       DOCUMENTACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA 

ALTRES DOCUMENTS